Naša predajňa na Ostredkovej 1 v Bratislave je otvorená od pondelka do piatku od 10.00h do 18.00h

Obchodné podmienky

Domov/Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

DOMOV/OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Hodinárstvo Lang s.r.o. so sídlom Drieňová 40, 821 02 Bratislava, Slovensko, IČO: 48 182 991, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Vložka číslo: 136631/B, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Drieňová 40, 821 02 Bratislava, Slovensko 
IČO: 48 182 991 
DIČ: 2120088300 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
Vložka číslo: 136631 / B

Prevádzka:
Hodinárstvo Lang s.r.o.
Drieňová 40, 821 02 Bratislava, Slovensko
Otváracie hodiny: Pondelok až piatok od 10.00h do 18.00h
E-mail: info@hodinarstvo-lang.sk
Telefón: +421 918 674 331; +421 907 517 062

1.2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len" kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4. Tovar ponúkaný na ktorejkoľvek stránke internetového obchodu je bežne dodávaný katalógový tovar a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených produktov.

2. KÚPNA ZMLUVA - SPÔSOB UZATVÁRANIA

2.1.  Kupujúci zasiela predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy formou vyplneného a odoslaného formulára na stránke predávajúceho. Predmetom kúpnej ceny je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru, ktorý si kupujúci vybral za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Obratom, po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke automaticky odoslané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Predávajúci bude v prípade potreby zasielať všetky potrebné informácie na emailovú adresu kupujúceho zadanú v objednávke.

2.3. Potvrdenie doručenia je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a zároveň obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka od kupujúceho (ďalej len „akceptácia objednávky“).

2.4. Akceptácia objednávky obsahuje nasledovné informácie:

 • názov objednaného tovaru
 • údaje o cene tovaru
 • údaje o prípadnej cene, podmienkach a spôsobe prepravy
 • údaje o predpokladanej dodacej lehote
 • údaje o fakturačnej a dodacej adrese
 • údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.)
 • prípadné iné dôležité informácie.

 

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej podobe.

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho informoval o hlavných vlastnostiach tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie,
b) v čl. 1.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho informoval o obchodnom mene a sídle predávajúceho,
c) na príslušnej podstránke elektronického obchodu a v čl. 1.1. týchto obchodných podmienok informoval o:
- o telefónnom čísle predávajúceho
- adrese jeho elektronickej pošty
- o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet,

d) na príslušných podstránkach internetového obchodu a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach informoval predávajúci kupujúceho o:
- o celkovej cene tovaru vrátane DPH
- o nákladoch na dopravu a zabalenie tovaru
- o platobných podmienkach
- o dodacích podmienkach,
e) v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetového obchodu, informoval predávajúci kupujúceho o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy
f) v týchto obchodných a reklamačných podmienkach poskytol predávajúci kupujúcemu:
- formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
- formulár na výmenu tovaru
- reklamačný formulár
g) predávajúci poskytol kupujúcemu v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok informáciu, že kupujúci v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"),
h) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v 
čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
i) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
j) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1. Predávajúci je povinný:
a) na základe objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c)  bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. V prípade, že predávajúci nie je schopný kupujúcemu dodať tovar v dohodnutej lehote alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúcemu odstúpiť od kúpnej zmluvy - stornovanie objednávky. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný a dodaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Spôsob dodania tovaru:

 • prostredníctvom prepravnej spoločnosti
 • zásielky doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou UPS. Doručenie Slovenskou poštou trvá 1-2 pracovné dni od odoslania tovaru a doručenie kuriérskou spoločnosťou UPS je na nasledujúci pracovný deň od odoslania tovaru.
 • osobné prevzatie na adrese prevádzky počas otváracích hodín – tovar si kupujúci vyzdvihne v predajných priestoroch až po potvrdení predajcu, že tovar je pripravený k odobratiu. Potvrdenie predajcom bude vykonané telefonicky, alebo emailom. Pri osobnom odbere poštovné a balné neúčtujeme.

 

Cenník poštovného a balného v SR:

Prepravná spoločnosť

Cena prepravy

Slovenská pošta

4,00 EUR

Kuriérska spoločnosť UPS

7,50 EUR

Osobné prevzatie

Zdarma

V osobitných prípadoch doručujeme tovar prostredníctvom obchodného zástupcu. Platí pre objednávku 2 kategórií tovaru, a to podlahové hodiny a mechanické kyvadlové nástenné hodiny. Vzhľadom na zvýšené požiadavky na prepravu týchto kategórií hodín, vyplývajúce z ich špecifických vlastností, s cieľom zabezpečenia kvalitného odborného prevozu je ich dodanie možné výlučne obchodným zástupcom. Obchodný zástupca následne zabezpečí odbornú montáž a nastavenie hodín. V tomto prípade sa cena prepravy stanovuje osobitne pre každú objednávku pričom je zákazník o cene prepravy vopred informovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Spravidla účtujeme 7,50 EUR s DPH do vzdialenosti 50 km od sídla firmy, pri vzdialenosti nad 50 km od sídla firmy účtujeme 0,30 EUR s DPH za každý ďalší kilometer po cieľovú adresu doručenia.

5.2. Spôsoby platby

Kupujúci môže platiť nasledovnými spôsobmi:
a.) dobierka - kupujúci platí za tovar pri prevzatí zásielky.
b.) bankový prevod - na e-mail zadaný v objednávke zašleme zákazníkovi údaje k bankovému prevodu. Po pripísaní celkovej ceny objednávky tovar odosielame na adresu zákazníka.
c.) platba kartou (TrustPay) - za objednaný tovar môže zákazník zaplatiť kreditnou alebo debetnou kartou. Nezáleží na tom, z ktorej krajiny je, dokonca nezáleží ani na tom, ktorá banka zákazníkovi vydala platobnú kartu. Stačí pri objednávke zadať údaje o platobnej karte a potvrdiť platbu. Zadávanie údajov prebieha na zabezpečenej stránke, ktorú uvidí iba zákazník, takže sa k údajom nikto nedostane.

5.3. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu:

a.) v prípade, že tovar je označený symbolom "NA SKLADE" tak termín jeho expedície je 
1 - 5 pracovných dní od prijatia objednávky od kupujúceho,

b.) v prípade, že tovar označený "NA OBJEDNÁVKU" tak sa dodacia doba upresňuje e-mailom. Ak tovar nie je na sklade a nie je možné ho doručiť, bude o tom zákazník informovaný e-mailom.

V prípade dlhšej dodacej doby zákazníka kontaktujeme pre potvrdenie termínu dodania.

5.4. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.6. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci  je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty.

5.7. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.8. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.9. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

5.10. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,  všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. 

5.11. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

6. KÚPNA CENA TOVARU

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, alebo dobierkou pri doručení externou doručovateľskou službou (napríklad Slovenská pošta, UPS) alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na dodaciu adresu uvedenú v objednávke a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

7. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

7.1. Zaplatením úplnej kúpnej ceny tovaru nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru.

7.2. Zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kupujúceho v momente prebratia tovaru kupujúcim alebo splnomocnenou osobou kupujúcim od predávajúceho alebo jeho zástupcu.

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na stiahnutie: Reklamačný formulár

8.1. Pri odstrániteľnej vade, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.3. Predávajúci môže vadný tovar vymeniť za nový kus.

8.4. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby (autorizovaný servis). Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené v záručnom liste alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.5. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.6. Kupujúci môže u predávajúceho reklamovať len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho.

8.7. V prípade, že tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar (osobne alebo poverenou osobou) do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo napríklad vo forme vyplneného reklamačného formulára, ale sprievodného listu. V prípade, že kupujúci zašle zásielky na dobierku, kupujúci ju nepreberie. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom (autorizovaný servis) tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.8. Za začatie reklamačného konania sa považuje deň, v ktorom bolo predávajúcemu (alebo určenej osobe - autorizovanému servisu) doručené oznámenie o uplatnení reklamácie a reklamovaný tovar.

8.9. Po doručení tovaru predávajúcemu dostane kupujúci potvrdenie o prevzatí reklamácie vo forme emailu (pri doručení tovaru treťou osobou) alebo v písomnej forme pri osobnom doručení. V potvrdení reklamácie predávajúci presne označí reklamované vady tovaru a ešte raz upozorní spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z týchto obchodných a reklamačných podmienok. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.10. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.11. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.12. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša kupujúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.13. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.14. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.15. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) v prípade, že ide o vadu, ktorú mohol kupujúci zistiť kontrolu zásielky pri doručení, a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúceho v súlade s bodom 5.5. týchto reklamačných a obchodných podmienok,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo do konca záručnej doby
c) ak vada výrobku bola spôsobená mechanickým poškodením kupujúcim - napríklad mechanické poškodenie sklíčka, remienka, náramku, puzdra atď.
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru (závady spôsobené použitím hodiniek v rozpore s návodom na obsluhu alebo zásadami správneho používania),
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci (napríklad poškodenie strojčeka pri nedodržaní pokynov pre vodotesnosť) ,
j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby (neoprávneným zásahom do hodiniek mimo autorizvanej opravovne).

8.16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru (v prípade zamietnutia reklamácie tovaru v záručnej dobe predávajúci spolu s neopraveným tovarom doručí kupujúcemu aj písomné stanovisko autorizovaného servisu alebo odborný posudok).

8.17. Predávajúci vydá najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcemu písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie a aj o výsledku vybavenia reklamácie.

8.18. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru.

8.19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.20. V prípade, že predávajúci vymení kupujúcemu tovar za nový, tak záručná doba začne plynúť znovu od prevzatia nového tovaru. Táto nová záručná doba platí len na tento nový tovar.

8.21. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie

8.22. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.23. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.24. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.25. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 • pod vodnou hladinou sa striktne nesmie manipulovať s korunkou (ani šróbovacou) a tlačidlami
 • prudké striedanie teplôt zapríčiňuje rozdielnu rozťažnosť materiálov a vyzrážanie zbytkovej vlhkosti na sklíčku
 • po pobyte v slanej, alebo silne mineralizovanej vode je potrebné opláchnuť hodinky pod tečúcou vodou
 • zabránenie otrasom pod vodnou hladinou a pádom na tvrdý povrch
 • vyhýbať sa agresívnym chemikáliám

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výhradne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu www.hodinyhodinky.sk v časti Váš účet. Svoju registráciu môže zrušiť zaslaním žiadosti o zrušenie na e-mail info@hodinarstvo-lang.sk

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“)  predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. Kupujúci môže v nákupnom košíku vyjadriť svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s   osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

9.12. Na základe písomnej žiadosti má kupujúci právo od predávajúceho vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 • na aký účel sú osobné údaje spracúvané,
 • identifikačné údaje predávajúceho,
 • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
 • zoznam jeho osobných údajov, ktoré predávajúci spracúva,
 • informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,

 

9.13. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov.

9.14. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho a písomne ho informovať najneskôr do 30-dní od jej prijatia.

10. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY / VRÁTENIE TOVARU

10.1. Podľa s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len„Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

10.2. V rámci tejto lehoty má kupujúci právo po prevzatí tovaru tento odskúšať obdobným spôsobom ako v kamennej predajni, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, prípadne v rozsahu potrebnom na zistenie vady výrobku.

10.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa 
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.4. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.5. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.7. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný.

10.8. V prípade, že kupujúci zašle zásielku s tovarom na vrátenie na dobierku tak predávajúci ju odmietne prevziať. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.9. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

 • hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
 • náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované na základe fakturovanej sumy z autorizovaného servisu
 • Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

10.11. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

 

10.12. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

Adresa pre zaslanie tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy: Hodinártvo Lang s.r.o., Drieňová 40, 821 02 Bratislava

Pre vrátenie peňazí je potrebné, aby ste nám odoslali:

 • tovar v originálnom balení,
 • tovar v pôvodnom stave (vrátane fólie na displeji, visačky a pod.)
 • nepoškodený a nepoužitý
 • originál daňový doklad
 • originál záručný list
 • originál návod na používanie
 • kópiu dokladu o prevzatí tovaru od kuriéra / od SK Pošty (kvôli dátumu doručenia)
 • vyplnený formulár

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, prípadne telefonicky.

11.2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.3. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.4. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: Hodinártvo Lang s.r.o., Drieňová 40, 821 02 Bratislava, E-mail: info@hodinarstvo-lang.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha týchto obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [www.hodinarstvo-lang.sk]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu prevádzky bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Newsletter

Nové hodinky vo vašom e-maily

Adresa úspešne pridaná.

Táto adresa sa už v našej databáze nachádza!

Vložte správnu e-mailovú adresu prosím!

Kategórie

Naše služby

 • Opravíme vaše hodiny a hodinky
 • Výmeníme batérie do vašich hodín
 • Poradíme vám v oblasti hodinárstva
 • Výmeníme minerálne sklá hodiniek
 • Opravíme vám starožitné hodiny
 • Zabezpečíme odvoz/dovoz hodín na servis

Informácie

Kontaktujte nás